THI CUỐI KHÓA
Đối tượng
- Học viên 11 lớp chuyên tu CĐTH.K5
- Học viên chuyên tu CĐTH.K4
thi lại (rớt HP nào thi HP đó)
THI TỐT NGHIỆP
Đối tượng:
- Học viên 6 lớp công đoạn khóa II (K2A, B, C, D, E, F)
- Học viên 2 lớp công đoạn khóa I thi lại (rớt HP nào thi HP đó)

THI CUỐI KHÓA
 1. Đối tượng
  - Học viên 11 lớp chuyên tu CĐTH.K5
  - Học viên chuyên tu CĐTH.K4 thi lại (rớt HP nào thi HP đó)
 2. Lịch thi
  Ngày Toán

  Văn

  Ghi chú
  Sáng 18.12.05 7h00 thi môn Toán 7h00 thi môn Văn Mỗn môn thi 150 phút
  Chiều 18.12.05 13h30 thi PPDH Toán 13h30 thi PPDH Văn
 3. Địa điểm thi: Khu A

II THI TỐT NGHIỆP

 1. Đối tượng:
  - Học viên 6 lớp công đoạn khóa II (K2A, B, C, D, E, F)
  - Học viên 2 lớp công đoạn khóa I thi lại (rớt HP nào thi HP đó)
 2. Lịch thi:
  Ngày 17.12.05  18.12.05  Ghi chú
  Sáng 7h00 thi môn Chính trị Mỗn môn thi 150 phút
  Chiều 13h30 thi môn Tạo hình 13h30 thi môn LTGD
 3. Địa điểm thi: Khu A 

Nguồn: P.Đào Tạo 

P.Đào Tạo

 • Chưa có lời bình cho bài viết này.