Phòng Công tác sinh viên thông báo mời dự sinh hoạt, nghe báo cáo chuyên đề tổ chức trong học kỳ II - Năm học 2005-2006.

1) Đối tượng:

- Cán bộ, giáo viên thuộc các Phòng, ban, Khoa (do phòng Tổ chức CT lập danh sách)

- Sinh viên là cán sự lớp: bí thư hoặc lớp trưởng các lớp.

2) Nội dung:

Báo cáo chuyên đề, giao lưu trực tiếp về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trong trường học.

3) Thời gian: Lúc 19g00 thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2006.

4) Địa diếm: Hội truờng A - khu A - Đại học An Giang.

Đề nghị trưởng đơn vị huy động và sắp xếp cho cán bộ đơn vị mình tham dự đày đủ và đúng giờ.

P.CTSV

P.CTSV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.