Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

1.     Phòng Đào tạo  và  khoa Văn hóa nghệ thuật tiếp tục chuẩn bị các thủ tục liên kết mở 02 lớp trung cấp Báo chí phát thanh truyền hình và lớp Quản lý văn hóa cơ sở, cụ thể làm văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký và gởi đến UBND các huyện, thị nhằm xúc tiến công tác tuyển sinh cho 02 lớp.

2.     Phòng Đào tạo và Phòng QTTB phối hợp sắp xếp hợp lý các phòng học nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến tiến độ thi công sửa chữa 02 dãy lớp học C&D và công tác giảng dạy.

3.     Phòng QTTB phối hợp phòng KHTV hoàn thành sớm việc phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm.

4.     Phòng QTTB và phòng HCTH chuẩn bị bãi giữ xe cho sinh viên trước khi thi công đường nội bộ từ khu A đến khu B.

5.      Phòng QTTB chuẩn bị các thủ tục về xây dựng cơ bản năm 2006 và kế hoạch xây dựng giai đoạn 2006 – 2010, hoàn thành trước ngày 13.02.2006 để kịp làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư.   

6.      Các đơn vị chưa gởi báo cáo sơ kết học kỳ I, đề nghị gởi báo cáo về P.HCTH trong tuần 26 (từ 06 - 12.02.2006) để phòng kịp tổng hợp.

 

7.     Phòng TCCT xây dựng kế hoạch cử nhân sự là cán bộ quản lý, cán bộ văn thư tại các đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Hành chính Nhà nước.

8.     Giao phòng HTQT&QLKH xây dựng kế hoạch phân công và triển khai thực hiện đề án quản lý nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý trường Đại học An Giang giai đoạn 2006-2010.  

9.     Các khoa và phòng ban chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên năm cuối hoàn thành tốt thực tập tốt nghiệp.

10.       Đề nghị trưởng đơn vị quan tâm, nhắc nhở thành viên của đơn vị thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm đã triển khai.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.