Theo tinh thần Thông báo số 939/ĐHAG ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Ban Giám hiệu v/v mở các lớp Anh văn cho cán bộ, giảng viên của Trường, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển cộng đồng sẽ tổ chức thi đánh giá trình độ đầu vào và khai giảng lớp Anh văn giao tiếp như sau:

1. Tổ chức thi đánh giá trình độ đầu vào cho CB, GV đã đăng ký lớp Anh văn Giao tiếp (Danh sách đính kèm).
 - Thời gian thi: 13 giờ 30 thứ Bảy, 18 tháng 03 năm 2006.
 -  Địa điểm: Phòng 6 – Dãy G (Khu A – ĐHAG).

2. Thời gian học: bắt đầu học từ thứ Ba, 21/03/2006. Các học viên sẽ học 3 buổi chiều:
 •Thứ Ba và Năm: từ 15g 30’ - 18g.
 •Thứ Bảy: từ 14g – 16g 30’. 

Đề nghị các CB, GV đã đăng ký tham dự kỳ thi đúng thời gian nêu trên.
       
                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                     Thạc sĩ ĐOÀN HỮU LỰC

- Đơn vị có CB, GV đăng ký;                                        Đã ký
- Lưu: HCTH, QLKH&HTQT.
             
    

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.