Để tiếp tục triển khai công tác Nghiên cứu Khoa học năm học 2005 - 2006 của Trường đại học An Giang, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường đợt II như sau:

*Nội dung đề tài:

Đề tài nghiên cứu cần có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đáp ứng việc giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài phục vụ cho công tác dạy học của Trường, công tác phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế xã hội của tỉnh và của tiểu vùng và theo Định hướng NCKH trong 5 năm tới (2005 - 2010).

*Thời gian thực hiện:
Một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường  có thời gian thực hiện là 12 tháng, kể từ ngày được xét duyệt thực hiện đến ngày nghiệm thu. Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường sẽ xem xét, quyết định cho thay đổi thời gian thực hiện nếu có kiến nghị hợp lý.

*Thời hạn đăng ký thực hiện đề tài chậm nhất vào ngày 10/04/2006.

*Địa điểm đăng ký: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
Đề nghị các Cán bộ, Giáo viên Trường nhiệt tình hưởng ứng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH;
- Trưởng các đơn vị (để triển khai);
- Lưu: HCTH, QLKH&HTQT.                                                        (Đã ký)
                                                                                Ths. Hoàng Xuân Quảng

 


 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.