- Căn cứ điều 13 của Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ mục tiêu chương trình và kế hoạch đào tạo ngành: Giáo dục chính trị (sư phạm). Mã số: 10.04.21 ngày 02/11/2000 của trường Đại học An Giang.
Bộ môn Mác-Lênin trường Đại học An Giang trình Ban Giám Hiệu Kế hoạch thi cuối khoá hệ ĐHSP chuyên ngành Giáo dục chính trị, khoá 3, niên khoá 2002 – 2006 như sau:

1. Đối tượng dự thi:
Tất cả sinh viên hệ đại học sư phạm – ngành GDCT khóa 2002 – 2006 (nếu đủ điều kiện quy định theo quy chế) đều phải thi cuối khoá.

2. Qui định bài thi:
Nội dung thi cuối khóa được cấu trúc thành 3 môn thi.
    2.1. Môn thi thứ nhất: Khoa học Mác-Lênin được cấu trúc thành 3 học phần như sau: (sinh viên chỉ chọn 1 trong 3 học phần)
       - Học phần 1: Bao gồm kiến thức cơ bản của Lịch sử triết học và Triết học Mác-Lênin.
       - Học phần 2: Bao gồm kiến thức cơ bản của Lịch sử các học thuyết kinh tế và KTCT Mác-Lênin.
       - Học phần 3: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội khoa học.
    2.2.Môn thi thứ hai: Bao gồm kiến thức cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.
    2.3.Môn thi thứ ba: Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân.

3. Nội dung thi: Mỗi môn thi gồm 2 phần.
    3.1. Phần kiến thức cơ bản.
          - Môn thi thứ nhất: Các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của các môn khoa học Mác-Lênin.
          - Môn thi thứ hai: Hệ thống các sự kiện cơ bản về lịch sử Đảng qua từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng Việt Nam và hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
          - Môn thi thứ ba: Những nguyên tắc cơ bản, các hình thức, các phương pháp trong giảng dạy môn GDCD ở trường phổ thông trung học.
    3.2. Phần vận dụng: Liên hệ với thực tiễn về đất nước và ngành học.

4. Thời lượng ôn thi:
          - Môn thi thứ nhất tương ứng với 4 ĐVHT (60 tiết).
          - Môn thi thứ hai và môn thi thứ ba tương ứng với 5 ĐVHT (75 tiết).

5. Hình thức thi:
    5.1. Môn thi thứ nhất: Khoa học Mác-Lênin thi viết.
    5.2. Môn thi thứ hai: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh thi viết.
    5.3. Môn thi thứ ba: Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân thi vấn đáp.

6. Quy định cụ thể:
Đối với môn thi thứ nhất (Khoa học Mác-Lênin) sinh viên chọn 1 trong 3 học phần (như đã nêu trong phần 2.1) để đăng ký thi.

Xem nội dung ôn thi

Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Mác Lênin
Ths.Phạm Thị Thu Hồng
(Đã ký)

Ths.Phạm Thị Thu Hồng

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.