In bài này 

- Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
- Căn cứ công văn số 6134/ĐH&SĐH của Bộ Giáo và Đào tạo về “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 15 tháng 07 năm 2004 và công văn “Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 16 tháng 12 năm 2004.
- Bộ môn Mác-Lênin trường Đại học An Giang trình Ban Giám Hiệu Kế hoạch thi cuối khoá các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2005 - 2006 như sau:

1. Đối tượng dự thi:
Tất cả sinh viên hệ CĐSP khóa 28 (niên khóa 2003-2006), hệ ĐH khóa 3 (niên khóa 2002-2006) nếu đủ điều kiện thi cuối khoá đều phải dự thi một trong các học phần thuộc các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Học phần thi:
       - Nội dung thi cuối khóa các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cấu trúc thành 3 học phần:
             + Triết học Mác-Lênin.
             + Kinh tế Chính trị Mác-Lênin.
             + Chủ nghĩa xã hội khoa học.
        - Đối với môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh được xem là phần vận dụng, liên hệ của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, ngành học và của trường.

3. Nội dung thi: gồm 2 phần
        3.1 Phần kiến thức cơ bản: Các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của một trong ba học phần: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.
        3.2 Phần vận dụng tổng hợp: Liên hệ với thực tiễn về đất nước và ngành học.

4. Thời lượng mỗi học phần:
        - Dành cho hệ CĐSP tương ứng với 2 đơn vị học trình (30 tiết).
        - Dành cho hệ ĐH (không chuyên ngành GDCT) tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết).

5. Hình thức thi: Thi viết.

6. Thời gian làm bài:
        - 120 phút đối với hệ CĐSP.
        - 150 phút đối với hệ ĐH.

7. Quy định cụ thể:
        - Sinh viên đăng ký thi theo một trong ba học phần trên.
        - Chỉ tổ chức thi cho các học phần có số lượng đăng ký thi từ 25 sinh viên trở lên.

Xem nội dung ôn thi hệ CĐSP
Xem nội dung ôn thi hệ ĐH không chuyên

Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Mác Lênin
Ths.Phạm Thị Thu Hồng
(Đã ký)

Ths.Phạm Thị Thu Hồng (Đã ký)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.