In bài này 

Năm học 2005-2006 hệ Sư phạm Mẫu giáo 12K5M.

I/ NỘI DUNG.

1. Chủ nghĩa duy vật khoa học.

1.1 Phạm trù vật chất.

1.2 Ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

2. Những nguyên lý và những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.

2.1 Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

2.2 Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.

- Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

- Quy luật phủ định của phủ định.

3. Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội và những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội.

3.1 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

3.2 Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

4. Nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.

4.1 Hai giai đoạn của quá trình nhận thức: Trực quan sinh động (nhận thức cảm tính) và tư duy trừu tượng (nhận thức lý tính).

4.2 Sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

5. Chủ nghĩa xã hội.

5.1 Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

5.2 Công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

6. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

6.1 Những điều kiện để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

6.2 Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

7. Chính sách xã hội.

7.1 Vị trí, vai trò của chính sách xã hội.

7.2 Quan hệ giữa chính sách xã hội với chính sách kinh tế.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

8.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

8.2 Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.


II/ TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1.      Giáo trình Chính trị dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB CTQG, năm 2005.

2.      Tài liệu học tập Nghị quyết Đảng Cộng sản Việt Nam lần IX.

 

Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Trưởng Bộ môn Mác Lênin
Ths.Phạm Thị Thu Hồng
(Đã ký)

Ths.Phạm Thị Thu Hồng

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.