Kính gửi: Trưởng các đơn vị.
Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

1.    Phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch tài vụ cử cán bộ thu nhận hồ sơ dự thi tuyển sinh vào trường năm 2006 tại phòng hướng dẫn liên hệ công tác (tiền sảnh nhà Hiệu bộ). Thời gian nhận từ 11 - 17/4/2006.

2.    Giao phòng Kế hoạch tài vụ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để thống nhất cách thực hiện chế độ học bổng cho sinh viên.

3.    Các đồng chí Trưởng Khoa cần tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn, nề nếp giảng dạy, học tập, quản lý HS-SV.

4.    Giao phòng Quản lý khoa học-HTQT phối hợp cùng Khoa Sư Phạm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giảng dạy tiếng Việt cho các chuyên gia nước ngoài theo hợp đồng đã ký.

5.    Phòng Đào tạo tham mưu cho Giám hiệu giải quyết cho phép nghỉ học đối với sinh viên người Khơ me nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Khơ me (Chôl Chnăm Thmây).

6.    Phòng QTTB nhắc nhở các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thực hiện để đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động của trường vào thời điểm thi cuối năm học.

                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                   TRƯỞNG PHÒNG HCTH
Nơi nhận:                                                     (Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)
- Như trên;
- Lưu: HC.


 

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG HCTH MAI NGỌC ĐỨC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.