In bài này 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.
Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

1. Nhằm đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh vào trường năm 2006 của thí sinh, tạo điều kiện cho thí sinh vì lý do nào đó nộp không đúng thời gian qui định của Bộ, Giám Hiệu giao phòng Đào Tạo đề xuất kéo dài thời gian thu nhận hồ sơ dự thi để Giám hiệu phê duyệt và thông báo cho mọi người biết.


2. Phòng Đào tạo ấn định thời gian tổng kết Kiến tập, Thực tập sư phạm năm học 2005-2006, sắp xếp thực hiện vào cuối tháng 4/2006.


3. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Trưởng đơn vị cần quan tâm tổ chức các hoạt động tại cơ sở một cách chu đáo, không để xẩy ra những sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự chung của nhà trường.

4. Phòng Tổ Chức Chính Trị nghiên cứu thành lập Hội đồng cấp Trường sơ tuyển giới thiệu những người hội đủ điều kiện dự thi chuyển ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính.


5. Các Khoa kiểm tra rà soát việc thực hiện chương trình của giáo viên, qua phản ánh của bộ phận quản lý chuyên môn thì hiện nay có hiện tượng dạy dồn ép nhằm đảm bảo kịp chương trình năm học. Nếu có hiện tượng bất thường báo ngay cho bộ phận quản lý chuyên môn và Ban Giám Hiệu xử

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HCTH
(Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: HC.

1437

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.