Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

1. Phòng Quản Trị Thiết Bị và Phòng Kế Hoạch Tài VụNghiên cứu mua sắm kịp thời máy móc, thiết bị phục vụ thi học kỳ và chấm thi tuyển sinh năm 2006 theo đề xuất của phòng Khảo Thí.

2. Phòng Đào tạo, Khảo Thí phối hợp cùng Thư Viện và Các Khoa thành lập Tổ, Ban hoặc Hội đồng xây dựng mã số môn học, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quản lý chuyên môn. Thực hiện đưa kết quả thi của sinh viên lên mạng nội bộ.

3. Phòng Đào tạo cùng Các Khoa tổng kết đánh giá công tác thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối khóa đào tạo, nêu những đề xuất cụ thể về chế độ bồi dưỡng cho cá nhân hướng dẫn sinh viên ngành ngoài Sư phạm thực tập tốt nghiệp. Riêng Khoa Sư Phạm chuẩn bị kỹ nội dung Hội nghị tổng kết Kiến tập, Thực tập sư phạm, sẽ tổ chức vào đầu tháng 05/2006. Tổng kết kiểm tra chuyên môn cấp trường.

4. Các thành viên trong Hội đồng thi học kỳ phân công trực từng buổi trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi để giải quyết kịp thời những phát sinh (nếu có) và giám sát quá trình tổ chức thi.

5. Phòng Đào tạo phối hợp cùng Khoa Nông Nghiệp-TNTN (Cơ sở 2 Châu Phú) khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý học sinh, để sớm công bố kết quả tốt nghiệp (Khóa thi ngày 25/3/2006).

6.Thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2006 thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước, là nghỉ từ chủ nhật, thứ hai và thứ ba (Từ 30/4 -> 02/5/2006). Các lớp do giáo viên thỉnh giảng đang học theo lịch sắp xếp của Phòng Đào tạo

TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG HCTH

- Như trên (Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)
- Lưu: HC.

L. HIỆU TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG HCTH, MAI NGỌC ĐỨC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.