Kính gửi: Trưởng các đơn vị.
Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

1. Phòng  Đào  tạo  tham  mưu  cho  Giám  Hiệu, trả lời bằng văn bản với Ủy  Ban  Nhân  Dân  huyện  Châu  Phú, về  việc  mở  02  lớp  Đại  học hệ tại chức.

2. Phòng  Tổ  chức  chính  trị  đề  xuất  thành lập tổ Thẩm định mua sắm tài sản có giá trị từ 15 đến dưới 50 triệu. Thanh phần gồm đại diện: Phòng QTTB, KHTV, Ban  Thanh  tra  nhân  dân  và  đơn  vị  sử  dụng tài sản.

3. Thư viện nghiên cứu sắp xếp lịch học Tin học của giáo viên, sao cho đáp ứng một cách thuận lợi nhất điều kiện của người học, như ca ngày, ca đêm ...

4. Phòng  TCCT  và  KHTV  sắp  xếp  cử  cán  bộ  kế  toán  tham  gia  lớp bồi  dưỡng  nghiệp  vụ  để  áp  dụng  Nghị  định  mới  của  Chính  phủ (Nghị định 43).

5. Các đơn vị kê khai thừa giờ học kỳ II, cách tính thực hiện giống như học kỳ I. Nếu có gì chưa rõ gặp trực tiếp phòng kHTV.
 
                                                TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                 TRƯỞNG PHÒNG HCTH
- Như trên;                             (Đã ký: MAI NGỌC ĐỨC)
- Lưu: HC.

 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.