Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).

2. Hình thức thi

 Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

2.1. Đối với người Việt Nam ở trong nước

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2.2. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Bài dự thi được thực hiện như đối với người Việt Nam ở trong nước hoặc có thể được thực hiện bằng tệp dữ liệu điện tử gửi qua email (địa chỉ nhận bài dự thi sẽ do Bộ Ngoại giao thông báo sau). Trang đầu bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập, nơi công tác) của người dự thi.

2.3. Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Lưu giữ các bài dự thi

Bộ Tư pháp lưu giữ các bài dự thi vòng chung khảo; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương có người dự thi đạt giải và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức đối với người Việt Nam ở trong nước trên phạm vi toàn quốc và người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài dự thi, địa chỉ nhận bài dự thi

2.1. Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi

2.1.1. Ở Trung ương

- Phát động cuộc thi trên phạm vi toàn quốc đối với người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài vào ngày 06 tháng 11 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi toàn quốc dự kiến vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội.

2.1.2. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

- Ngay sau Lễ phát động cuộc thi của Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng tổ chức cuộc thi ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hưởng ứng tổ chức cuộc thi trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân theo hệ thống tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao hưởng ứng tổ chức cuộc thi đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trước ngày 31/8/2015.

2.2. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi

2.2.1. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

a) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

- Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận bài dự thi của các cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trụ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 - Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng nhận bài dự thi của lực lượng quân đội nhân dân tại Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng; Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an nhận bài dự thi của lực lượng công an nhân dân tại Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trước 17h ngày 30/4/2015

(Địa điểm, phương thức nhận bài dự thi cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định).

- Gửi tối đa 20 bài dự thi đã chấm vòng sơ khảo tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (riêng đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gửi tối đa 30 bài dự thi) đạt số điểm cao nhất về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trước 17h ngày 01/8/2015 để chấm vòng chung khảo.

b) Bộ Ngoại giao

- Bộ Ngoại giao nhận bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và kết thúc trước 17h ngày 30/4/2015.

- Chuyển bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trước 17h ngày 01/5/2015 để chấm thi sơ khảo.

- Lựa chọn và chuyển tối đa 20 bài dự thi đạt điểm cao nhất đã chấm vòng sơ khảo (từ kết quả chấm vòng sơ khảo bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài do Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương chuyển giao) về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương trước 17h00 ngày 01/8/2015 để chấm vòng chung khảo.

2.2.2. Ở Trung ương

Kết thúc nhận bài dự thi đã qua chấm thi vòng sơ khảo từ Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài từ Bộ Ngoại giao bằng hình thức nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo giờ hành chính trước 17h ngày 01/8/2015 theo địa chỉ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Ở Trung ương

1.1. Cơ cấu giải thưởng

a) Một giải đặc biệt: 30.000.000 đồng;

b) Một giải nhất: 20.000.000 đồng;

c) Mười giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

d) Hai mươi giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng;

đ) Một trăm ba mươi giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng;

e) Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, mỗi giải 3.000.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

1.2. Hình thức thưởng

 Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân có bài thi đạt giải.

1.3. Các hình thức khen thưởng khác

a) Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương tặng giải phong trào cho các tập thể là Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có thành tích trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải nhất, tỷ lệ người tham gia so với dân số, quân số cao nhất, tỷ lệ bài được giải so với tổng số bài dự thi cao nhất, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi… với cơ cấu cụ thể:

- Năm giải A, mỗi giải: 20.000.000 đồng

- Năm giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng

- Năm giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

b) Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức thành công cuộc thi.

Tùy theo chất lượng kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thúy Hiền

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.