Trong bài viết  chúng tôi đã giới thiệu các bạn làm quen với sử dụng Routes, View và Controller. Đây là các thành phần quan trọng trong Laravel. Một đặc điểm khiến nhiều người dùng sử dụng Lavavel nữa là cách thiết kế giao diện và template của nó rất đơn giản với phiên bản 5.0 có sự xuất hiện của template blade. Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn xây dựng một giao diện trang web đơn giản với template Blade trong Lavavel.

Trước tiên ta cần tạo routes để quản lý:

//Trang main
Route::get('',['as'=>'main.getMain','uses'=>'MainController@getMain']);

Tạo class MainController.php

001.PNG - 12.21 kb

Trong thư mục views tạo thư mục main có cấu trúc sau:

002.png - 3.47 kb

Khi chạy sẽ hiển thị trang trắng.

Trong thư mục public sao chép các tập tin và thư mục css, image, js vào theo mẫu

003.png - 4.13 kb

Xây dựng các template có nội dung như sau

header.blade.php

004.PNG - 14.38 kbfooter.blade.php

005.PNG - 8.1 kb

menu.blade.php

006.PNG - 36.59 kbsidebar_lelt.blade.php

007.PNG - 26.98 kb

master,blade.php

008.PNG - 34.73 kb009.PNG - 38.59 kb

Sau khi xây dựng xong chúng ta chạy lại ứng dụng được kết quả như sau:

010.png - 17.6 kb 

Chúc các bạn thành công!

 

 

CLB Tin Học

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.