Sáng ngày 18/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – GV. BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa NN&TNTN làm chủ nhiệm.

Đế tài thực hiện với mục tiêu là thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra giai đoạn giống tại tỉnh An Giang, nhằm tìm ra hướng điều trị bệnh nhiễm khuẩn trên các loài thủy sản bằng chế phẩm sinh học thay thế các loại kháng sinh đã kháng thuốc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm hơn.

Hội đồng đã đánh giáo cao tính mới và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài ngoài việc làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên và sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản, còn được chuyển giao cho Trung tâm Khuyến nông của Tỉnh để tập huấn cho nông dân trong việc điều trị bệnh cho cá.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 79,8/100 và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương – P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.