Chiều ngày 07/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của dê thịt ở An Giang”, do ThS. Nguyễn Bình Trường - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Bình Trường báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài đã tiến hành theo dõi đàn dê 1.344 con ở 90 hộ tại 03 huyện Tịnh Biên, Phú Tân và Tân Châu tỉnh An Giang (trong đó giống dê Bách Thảo và con lai chiếm 91,6%, tỉ lệ dê cái 69,8%) nhằm xác định một số đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của đàn dê. Từ đó, khảo sát thành phần dinh dưỡng, nguồn thức ăn trong chăn nuôi dê thịt và so sánh khả năng tăng trọng của dê thịt trên các nguồn protein bổ sung.

Tác giả đề tài và các sản phẩm nghiên cứu

Đề tài đã xác định nguồn thức ăn cho dê rất đa dạng với 14 loại thức ăn, giá trị CP cỏ VA06 cao nhất 14% và 8 loại thức ăn bổ sung với giá trị CP cao nhất là xác đậu nành 21%. Tác giả nhận thấy thức ăn bổ sung có ảnh hưởng đến khả năng tăng trọng và tiêu hóa của dê thịt. Khi bổ sung thức ăn hỗn hợp với tỉ lệ 1% khối lượng dê thịt cho kết quả tốt nhất, do đó nuôi dê thịt với nghiệm thức có bổ sung thức ăn hỗn hợp cho lợi nhuận cao nhất.

Theo Hội đồng khoa học, đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cần thiết cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi Thú y và các ngành có liên quan.

Qua bỏ phiếu đánh giá, đề tài đạt 77,71/100 điểm, xếp loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu.

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.