Tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Lịch sử, Quốc phòng, Văn hóa nghệ thuật, Hóa học, Công nghệ Sinh học và lĩnh vực khác.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã xem xét, thảo luận về các thông tin tóm tắt như tính mới, cấp thiết, mục tiêu, nội dung, kết quả ứng dụng và kinh phí thực hiện của từng đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng có có 02/07 đề tài NCKH cấp Trường thuộc lĩnh vựcLịch sử, Quốc phòng và Văn hóa nghệ thuật;  04/06 đề tài thuộc lĩnh vựcHóa học, Công nghệ Sinh học và lĩnh vực khácđược Hội đồng Khoa học Trường đồng ý  cho thực hiện trong NH 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Lịch sử, Quốc phòng và Văn hóa nghệ thuật:

STT

Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

1

Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chống phá cách mạng Việt Nam và tác động của nó đối với sinh viên Trường Đại học An Giang

 

ThS.Nguyễn Hồ Thanh,  ThS. Nguyễn Chí Hải - Bộ môn Giáo dục quốc phòng

2

Giá trị nghệ thuật của đàn Chapay trong sân khấu Di Kê ở An Giang

 

ThS.Nguyễn Đăng Khoa - Khoa VHNT

                                                                                                                       

-         Lĩnh vực Hóa học, CN Sinh học và lĩnh vực khác:

STT

Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

1

Khảo sát khả năng xúc tác của nano kim loại Ag, Cu, Ni trên chất mang tro trấu cho phản ứng oxi hóa CO

 

ThS. Nguyễn Văn Hồng – P. QTTB

2

Đánh giá tiềm năng về năng suất và biện pháp cải thiện năng suất của một số giống chịu mặn trong điều kiện nhà lưới

 

ThS. Lý Ngọc Thanh Xuân – Bộ phận thí nghiệm, Phòng QTTB

3

Sưu tập và trồng lưu giữ một số loài cây cảnh và cây gỗ quý tạo cảnh quan tại khu Trung tâm Đại học An Giang

 

ThS. Phan Trung Dũng – Phòng QTTB

 

4

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu gom và sử dụng nước mưa dùng trong sinh hoạt tại Trường Đại học An Giang

 

ThS. Phan Trung Dũng – Phòng QTTB

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.