Chiều ngày 10/2/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Tác động của vốn xã hội đến khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học An Giang”. Đề tài do ThS. Phạm Xuân Quỳnh và ThS. Cao Văn Hơn – giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đồng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng việc làm, nhận diện thực tế các yếu tố của vốn xã hội và tác động của các yếu tố này đến khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường đại học An Giang. Vì thế, đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn.

Tuy nhiên, để đề cương đề tài được hoàn thiện, Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung như sau: viết lại mục tiêu nghiên cứu cho rõ ràng và dễ hiểu, bổ sung cơ sở lý thuyết để tiến hành phương pháp và nội dung nghiên cứu, bổ sung cơ sở thiết kế bảng hỏi và điều chỉnh lại bảng hỏi để đáp ứng viên dễ dàng trả lời.

Kết quả đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 73,63/100 điểm.

Á Đông - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.