Tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở huyện An Phú, tỉnh An Giangdo ThS. Lê Thị Hồng Hạnh - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với 3 mục tiêu:

- Xác định các yếu tố tác động đến trình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú.

- Xác định được nhóm yếu tố có tác động quan trọng nhất đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bỏ học của học sinh nói chung và học sinh THCS huyện An Phú nói riêng.

Ngày nay, cùng với tiến trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh ở nông thôn đã có nhiều thay đổi so với những năm trước đây. Vì vậy, việc khảo sát để tìm ra các yếu tố tác động chính đến tình trạng bỏ học của học sinh ở nông thôn nói chung và huyện An Phú nói riêng là rất cần thiết, để các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa ra những chính sách và giải pháp phù hợp để hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh ở nông thôn hiện nay.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh đề cương. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 80 /100 và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.