Chiều ngày 22/01/2018, Hội đồng Khoa Khoa Sư phạm - Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa của sinh viên: “Khảo sát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Núi Sam”. Đề tài do sinh viên Trương Thiên Trang và Nguyễn Thị Kim Thoa- lớp DH15DL làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản và đặc trưng của ngành Địa lí như: phương pháp thu thập số liệu, phương pháp thực địa và phương pháp phân tích số liệu.Trong việc phân tích số liệu, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố - Nhân tố khám phá EFA và phương pháp hồi quy đa biến để thực hiện các quy trình nghiên cứu.Ngoài ra, nhóm tác giảcòn sử dụng thang đo bằng Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để phân tích các mẫu và các số liệu điều tra khảo sát.Các phương pháp sử dụng được diễn giải rất rõ ràng, chi tiết. Đề tài đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ tại khu lịch, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả cho các khu du lịch.

Theo Hội đồng, kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tư liệu rất bổ ích cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Địa lí và là tư liệu tham khảo cho các giảng viên, các Ban quản lí du lịch.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là 85,3/100 điểm, đạt loại Tốt.

 

Kim Bách - K.Sư phạm

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.