Trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp thiết của công tác xây dựng Đảng. Vì thế, việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp thiết thực và hiệu quả đối với mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, đảng viên là sinh viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức.

1. Lý luận xây dựng Đảng về đạo đức

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên, xác định đạo đức là gốc của người cách mạng. Tuy nhiên, vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng lại chưa được coi trọng như các nội dung khác. Do vậy, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức[1]. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện, Đảng ta đưa thành tố “đạo đức” vào nội dung xây dựng Đảng, đứng cùng với các thành tố chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức là tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi thành lập Đảng, có giá trị hiện thực trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người đã nêu 23 điểm về “tư cách” người cách mạng để giáo dục những chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin. Tổng kết 30 năm lịch sử Đảng, bên cạnh việc khẳng định “30 năm lịch sử Đảng là một kho lịch sử bằng vàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Đảng phải thực sự trở thành “là đạo đức, là văn minh”.

Xây dựng Đảng là đạo đức trước hết phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng, xuất phát từ mục đích cao quý của Đảng để hy sinh, phấn đấu. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đảng phấn đấu không ngừng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đạo đức cao nhất của Đảng là sự hy sinh phấn đấu vì mục tiêu cao cả đó.

Xây dựng Đảng về đạo đức phải tuân theo những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, xây đi đối với chống, nêu gương về đạo đức và phải tu dưỡng đạo đức suốt đời nhằm thực hiện lời dạy của Người phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là lớp trẻ đang là vấn nạn trong đời sống hiện nay. Vấn nạn này được coi là một trong bốn nguy cơ đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi Đảng phải đối diện và có trách nhiệm lớn đối với vấn đề văn hóa, đạo đức để xây dựng và phát triển nguồn lực con người nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Do vậy, Đại hội XII của Đảng yêu cầu: “Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”, đồng thời “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Như vậy, xây dựng Đảng về đạo đức thực chất là xây dựng văn hóa Đảng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đó vừa là một mặt hợp thành nội dung xây dựng Đảng, vừa là nhân tố đảm bảo thành công cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng thì chính trị, tư tưởng sẽ trong sáng, tổ chức sẽ đoàn kết, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được khẳng định trong thực tiễn.

2. Trách nhiệm của đảng viên là sinh viên trong quá trình xây dựng Đảng về đạo đức                                  

Với phương châm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”[2], mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đảng viên là sinh viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, phải có tinh thần trách nhiệm cao trước tổ chức Đảng, trước nhân dân. Trách nhiệm đó được thể hiện cụ thể:

Thứ nhất, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu

Theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng đã chỉ rõ: “Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng...”. Là nhân tố chính trị của Đảng, hơn hết, đảng viên trẻ, đặc biệt đảng viên là sinh viên cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm này.

Đối với mình, đảng viên là sinh viên phải thấy được trách nhiệm của mình với việc nâng cao sức mạnh cho Đảng. Trước hết, sức mạnh đó là tính tiên phong, gương mẫu trong sự tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Đây là yêu cầu, tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên, là yếu tố để phân biệt với quần chúng ngoài Đảng. Đồng thời đảng viên là sinh viên phải tiên phong về phẩm chất chính trị, đó làtiêu chuẩn hàng đầu, cơ bản nhất của cán bộ, đảng viên cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, đảng viên là sinh viên phải có tư duy kiên quyết ủng hộ đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với việc, đảng viên là sinh viên có trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thực tiễn, trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong tương lai, đảng viên là sinh viên sẽ là nguồn nhân lực quan trọng cho đất nước. Cho nên, chỉ có tiên phong rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt thì mới có thể lãnh đạo được nhân dân khi họ có trình độ, kiến thức, năng lựcvà trí tuệ cao hơn mặt bằng chung; phải năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước.

Đối với người, đảng viên là sinh viên là người tiên phong, gương mẫu trong phong cách sống, phong cách học tập, có cuộc sống đời thườnggiảndị, gắn bó với thầy cô, đồng chí, bạn bè; biết tôn trọng và giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiếtvớiđồng chí, quần chúng nhân dânnơi cư trú, đó sẽ là tấm gương sáng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức.

Thứ hai, tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực hiện nhiệm vụ được giao

Tinh thần trách nhiệm trong học tập của đảng viên là sinh viên thể hiện ở sự siêng năng, cần cù, sáng tạo, tích cực tìm tòi để học tập một cách có hiệu quả, có khả năng ứng xử linh hoạt nhiều tình huống, vận dụng nhiều phương pháp học tập để mang về kết quả học tập tốt nhất. Tích cực nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong học tập và hoạt động thực tiễn.

Tinh thần trách nhiệm của đảng viên là sinh viên đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thể hiện trước hết ở tinh thần chủ động, tự giác, tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Đảng viên là sinh viên có tinh thần trách nhiệm với công việc là những người luôn năng động, sáng tạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình, hoàn cảnh cụ thể nhưng vẫn giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

Tinh thần trách nhiệm của đảng viên là sinh viên có được thông qua quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện, giống như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của đảng viên là sinh viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao có được khi đảng viên là sinh viên biết tự tu dưỡng, rèn luyện những đức tính cần thiết như: “Không tự kiêu, không có cái bệnh làm “quan cách mạng”; phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm; cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm; trung thành với mục đích cách mạng: Giữ cho nước nhà được độc lập, nòi giống được tự do[3].

Sinh viên AGU năng động, sáng tạo. Ảnh: e-News

 

3. Một vài đề xuất giải pháp cho đảng viên là sinh viên tự tu dưỡng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức

Thứ nhất, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của dân tộc. Do vậy, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người có một sức sống mãnh liệt và sự cổ vũ lớn lao không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn cả với nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, đảng viên là sinh viên hơn hết cần phải tiên phong trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đó là học “trung với nước, hiếu với dân”, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; học sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người; học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thứ thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.

Thứ hai, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi đôi với làm”

Quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bé phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi đôi với làm” là những biểu hiện tiêu cực của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng từ một nguy cơ đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách trong Đảng và xã hội ta. Để góp phần đấu tranh chống lại vấn đề cấp bách nêu trên, đảng viên là sinh viên cần phải tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Luôn sẵn sàng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của bộ phận đảng viên có dấu hiệu; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch trên mọi mặt trận.

Thứ ba, tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tác phong

Đảng viên là sinh viên phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” biểu hiện cụ thể ở các đức tính như: chăm chỉ học tập, say mê, gắn bó hết mình với chuyên ngành theo học; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức tiết kiệm của công, tránh lãng phí; công minh, chính trực, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; luôn chấp hành và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào; có lối sống trung thực, giản dị, gần gũi, thương yêu đồng chí, thầy cô và bạn bè; có tinh thần đoàn kết, bao dung, độ lượng, vị tha, không đố kỵ, ganh ghét; gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, ở trường học cũng như nơi cư trú, gắn bó mật thiết và luôn lắng nghe ý kiến của đồng chí, thầy cô và bạn bè.

Mặt khác, đảng viên là sinh viên cần phải tiên phong, gương mẫu về hành động, phải luôn đi đầu gương mẫu trong thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống cần thể hiện được tính nhân văn, sự tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Sáng tạo trong biểu hiện tinh thần yêu nước, không chỉ ở việc hô hào khẩu hiệu mà cần thể hiện qua từng hành động cụ thể.

Ngoài ra, đảng viên là sinh viên cũng cần kiểm soát bản thân, loại bỏ thói quen lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ, làm chủ được thời gian của bản thân, dung hòa cuộc sống của mình. Đồng thời, đảng viên là sinh viên cần tăng cường tạo dựng mạng lưới quan hệ trong cuộc sống thực như tích cực sinh hoạt trong các tổ chức chính trị xã hội, tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội.

Thứ tư, tuân thủ và chấp hành nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của chi bộ

Công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát của chi bộ, của Đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, đảng viên là sinh viên trước tiên cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát của Đảng và của chi bộ.Bên cạnh đó, cần phải nghiêm túc chấp hành mọi quy định của chi bộ về công tác kiểm điểm đảng viên. Trong quá trình kiểm tra, đối với mình phải tuyệt đối trung thực và khách quan trong tự phê bình, nhận sự góp ý của đồng chí, thầy cô và bạn bè với thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân; đối với đồng chí, thầy cô và bạn bè thì trung thực, khách quan trong phê bình; tránh thái độ nể nang, e dè, chưa quyết liệt trong đấu tranh, xử lý đối tượng có biểu hiện suy thoái, đặc biệt suy thoái về tư tưởng chính trị.

Tóm lại, bản thân mỗi đảng viên là sinh viên cần phải tự giác học tập và rèn luyện, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Người đảng viên thực sự có tính tiên phong bao giờ cũng lấy tiêu chuẩn đảng viên làm định hướng cho tư tưởng và hành động của mình cũng như để kiểm tra tư tưởng và hành động đó nhằm thường xuyên tự “chỉnh đốn” mình, không phải đợi cho tổ chức đảng đề ra cuộc vận động mới tự phê bình.

4. Kết luận

Xây dựng Đảng về đạo đức có nghĩa là chúng ta bắt nguồn từ gốc, xây dựng sức mạnh từ bên trong. Đại hội XII hướng đến việc tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nhu cầu xây dựng Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Muốn vậy thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt đảng viên là sinh viên phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phải xứng đáng là tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Chỉ có như vậy mới xây dựng được một Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu tiên phong cách mạng góp phần đem đến cuộc sống giàu mạnh, ấm no, tự do và hạnh phúc cho dân tộc./.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Ban tuyên giáo trung ương, Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2016

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4 và Tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.47

[2]Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.403

[3]Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 38

Thanh Mỵ - K.Luật&KHCT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.