Thông báo của Ban Giám Hiệu trường Đại Học An Giang về việc nghỉ học tránh cơn bão số 9

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

-----------------

Số: 1228/TB-ĐHAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Long Xuyên, ngày 04 tháng 12 năm 2006

THÔNG BÁO KHẨN

V/v nghỉ học tránh cơn bão số 9

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Giám Hiệu.

 

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh vào lúc 15h00 ngày 04/12/2006 về việc phòng chống cơn bão số 9 đang đỗ bộ vào các tỉnh Tây Nam Bộ.

Ban Giám Hiệu quyết định cho HS-SV của trường được nghỉ học ngày 05/12/2006, kể cả thi học kỳ I (Phòng Khảo thí bố trí thi bù vào ngày khác) và lớp Cảm tình Đảng. Cán bộ công chức hành chính bố trí trực đơn vị để đối phó với bão.

Đề nghị các đồng chí nhắc nhở CB. GV và HS-SV thuộc đơn vị mình nêu cao ý thức phòng chống tốt nhất cơn bão này, không để xảy ra tình huống đáng tiếc.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký: Đoàn Hữu Lực)

Đoàn Hữu Lực

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.