Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.

         1./ Các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo sơ kết và đánh giá thi đua học kỳ I năm học 2004-2005, đề nghị nhanh chóng hoàn thành và gởi phòng HCTH để tổng hợp.
         2./ Giao Phòng Tổ chức Chính trị tổng hợp ý kiến đóng góp bản Dự thảo về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Dự thảo đề án thành lập khoa Văn hóa - Nghệ thuật và khoa Nông nghiệp – TNTN sau khi sáp nhập trường Trung học Nông nghiệp tỉnh vào trường Đại học An Giang. 
        3./ Giám hiệu nhắc nhở khoa Sư phạm khẩn trương xây dựng kế hoạch “Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học An Giang” theo tinh thần công văn số 66/CV–UB của UBND tỉnh An Giang và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban chấp hành Trung Ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Riêng 03 khoa Nông nghiệp-TNTN, Kinh tế-QTKD, Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường cố gắng thực hiện để xây dựng thành chương trình chung trong toàn trường theo tinh thần thông báo số 37/TB-ĐHAG ngày 17/01/2005.  
        4./ Qui chế chi tiêu nội bộ trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hoặc vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến. Bộ phận chức năng tổng hợp đề xuất, điều chỉnh bổ sung.  
        5./ Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về cán bộ giảng dạy sẽ do các khoa tập hợp và xử lý, sau đó gởi về phòng Đào tạo để tổng hợp.      
        6./ Giao Phòng Đào thực hiện một số công việc sau:
              + Tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra chuyên môn tại khoa, các thông tin góp ý từ sinh viên thành văn bản chung để lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn trong toàn trường.
              + Hoàn chỉnh thông báo và nhanh chóng triển khai đến sinh viên những yêu cầu cần thiết về chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học để nhận bằng tốt nghiệp.
              + Phòng Đào tạo phối hợp cùng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2005.
              + Phòng Đào tạo thay mặt Giám hiệu theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các khoa ngoài Sư phạm. Riêng đối với khoa Sư phạm giao Chủ nhiệm khoa, Ban chỉ đạo thực tập sư phạm trực tiếp theo dõi thực hiện.     
      7./ Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng xây dựng mã số học phần cho từng môn học cố gắng hoàn thành trong tuần 28, để nhanh chóng triển khai thực hiện thống nhất trong toàn trường. 

               Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.