Các bài báo khoa học gởi đăng trên tờ TTKH - ĐHAG phải được đánh máy vi tính theo hình thức thể hiện cụ thể như sau:

1. ĐỘ DÀI VÀ BỐ CỤC BÀI BÁO:
1.1 Độ dài bài viết: Bài viết dài tối đa 04 (bốn) trang, bao gồm tất cả các phần được nêu trong mục qui định bố cục bài viết dưới đây.
1.2 Bố cục bài viết: Bài viết phải bao gồm thứ tự các phần sau:
 - Tóm tắt (Abstract): tối đa 10 (mười) dòng bao gồm thứ tự phần tiếng Việt và tiếng Anh.
 - Đặt vấn đề (mở đầu).
 - Nội dung nghiên cứu.
 - Phương pháp nghiên cứu.
 - Kết quả nghiên cứu
- Kiến nghị.
- Danh mục các từ viết tắt.
- Tài liệu tham khảo
2. KHỔ GIẤY, KIỂU VÀ CỠ CHỮ, CANH LỀ VÀ CÁC ĐỊNH DẠNG KHÁC:
2.1 Khổ giấy: A4 đứng (portrait)
2.2 Kiểu và cỡ chữ:
 - Kiểu chữ: Times New Roman (mã Unicode)
 - Cỡ chữ: 11
2.3 Canh lề: Top: 2.5 cm;  Bottom: 3 cm;   
Left: 3 cm;    Right: 2 cm;  
Header: 1.5cm; Footer: 1.5 cm;
  2.4 Các định dạng khác: cụ thể như sau:
ĐỀ MỤC CỠ CHỮ ĐỊNH DẠNG SẮP XẾP
Tựa bài 14 BOLD, UPPERCASE Canh giữa (Centered)
Tác giả (ghi rõ học hàm, học vị) 10 Bold, Italic Right
Abstract (tiếng Anh) 10 Italic Justified
Keywords (tiếng Anh) 10 Bold, Italic Justified
Title (tiếng Anh) 10 Bold, Italic Justified
Tóm tắt 10 Italic Justified
Từ khóa 10 Bold, Italic Justified
Tên tiểu đoạn mức 1 11 BOLD, UPPERCASE Left
Tên tiểu đoạn mức 2 11 Bold Left
Tên tiểu đoạn mức 3 11 Italic Left
Nội dung: 10 (normal) 11 Normal Justified
Tên khoa học được nêu trong phần nội dung 11 Italic Justified
Bảng (table) 10 Normal Left
Chú thích bảng 10 Italic Left, dưới bảng
Tên bảng 10 Bold Left, trên bảng
Tên hình 10 Bold Centered, dưới hình
Ghi chú 10 Normal Justified, cuối trang
Cảm tạ 10 Normal Justified
Tài liệu tham khảo 10 Normal Left
- Sau những dấu như: ,; “) } ] ! ? . chỉ gõ 1 dấu cách (space).
- Sau dấu “({[  không dấu cách.
- Dấu ,;. “) ]!? gõ ngay sau ký tự cuối của câu.
- Sau ký tự cuối của tên tiểu đoạn, không gõ dấu : (dấu hai chấm).
- Các tiểu đoạn cách nhau một dòng đôi (tức spacing 6pt), các dòng trong một tiểu đoạn cách nhau “single”
- Các tiểu đoạn nhiều nhất là 3 mức, được đánh số như sau:
1
1.1
1.1.1
…..
2
2.1
2.1.1
     ...... 
- Các công thức Toán học dùng MathType, các hình vẽ hình học dùng Geometer’ s Sketchpad, công thức Hóa học dùng ACD/ChemSketch,…Hình vẽ rõ, kích thước không quá 7x14 cm, hình được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt phía dưới hình vẽ. Tên bảng biểu đặt phía trên bảng biểu.
3. CÁCH GHI TRÍCH DẪN TRONG PHẦN NỘI DUNG BÀI BÁO
3.1  Khi trích ý từ một tài liệu của một tác giả, ghi: (Họ Tên của tác giả, Năm xb) hoặc ghi: Họ tên tác giả (Năm xb). Tuy nhiên, đối với tên tác giả nước ngoài, có thể ghi: (Họ của tác giả, Năm xb).    
Thí dụ:
Kết quả này đã chứng minh tính kháng rầy nâu của giống lúa IR36 đã được khám phá trước đây (Nguyễn Văn Ơn, 1975).
hoặc:
Trước đây, Nguyễn Văn Ơn (1975) đã khám phá tính kháng rầy nâu của giống lúa IR36 mà kết quả của chúng tôi đã khẳng định lại.
Xây dựng k‎ý túc xá phục vụ sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất, được xem là một trong những cách tạo điều kiện cho sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống trong thực tiễn cuộc sống xã hội (Chickering, 1993).
3.2  Khi trích ý từ một tài liệu của hai tác giả, ghi: (Họ Tên của tác giả thứ nhất và Họ Tên của tác giả thứ hai, Năm xb) hoặc ghi: Họ Tên của tác giả thứ nhất và Họ Tên của tác giả thứ hai (Năm xb). Tuy nhiên, đối với tên tác giả nước ngoài, có thể ghi: (Họ của tác giả thứ nhất và Họ của tác giả thứ hai, Năm xb).   
 Thí dụ:  
Kết quả này đã chứng minh tính kháng rầy nâu của giống lúa IR36 đã được khám phá trước đây (Nguyễn Văn Ơn và Lê Văn Hùng, 1975).
hoặc:
Trước đây, Nguyễn Văn Ơn và Lê Văn Hùng (1975) đã khám phá tính kháng rầy nâu của giống lúa IR36 mà kết quả của chúng tôi đã khẳng định lại.
Thực tiễn đã chứng minh quá trình phát triển của sinh viên đại học nói chung chịu sự ảnh hưởng của môi trường gia đình, học đường và xã hội bên ngoài vốn có nhiều tác động chồng lẫn lên nhau (Renn và Arnold, 2003).
3.3   Khi trích ý từ hai tài liệu hoặc nhiều hơn, ghi: (Họ Tên của tác giả thứ nhất, Năm xb; Họ Tên của tác giả thứ hai, Năm xb) hoặc ghi: Họ Tên của tác giả thứ nhất (Năm xb) và Họ Tên của tác giả thứ hai (Năm xb). Tuy nhiên, đối với tên tác giả nước ngoài, có thể ghi: (Họ của tác giả thứ nhất, Năm xb; Họ của tác giả thứ hai, Năm xb).     
Thí dụ:
Tính kháng rầy nâu của giống lúa IR36 đã được khám phá trước đây (Nguyễn Văn Ơn, 1975; Trần Văn Tròn, 1976)...
 hoặc
Nguyễn Văn Ơn (1975) và Trần Văn Tròn (1976) đã chứng minh giống IR36 rất kháng rầy nâu...
3.4  Đoạn nào trích nguyên văn của tác giả, ghi: (Họ Tên của tác giả, Năm xb: trang...-trang...). Tuy nhiên, đối với tên tác giả nước ngoài, có thể ghi: (Họ của tác giả, Năm xb: trang...-trang..).     
Thí dụ:
Có ý kiến cho rằng: “Vải thiều Thanh Hà chỉ có chất lượng độc đáo khi trồng trên đất Thanh Hà, Tỉnh Hưng Yên” (Trần Thế Tục, 2002: 85-86).
3.5 Khi cần trích dẫn nguyên văn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.
Thí dụ:
Vũ Ngọc Hải (2005) đã khẳng định:
Trong quá trình phát triển lịch sử giáo dục, việc chuyển đổi từ mô hình giáo dục này sang mô hình giáo dục khác về cơ bản mang tính khách quan phù hợp với sự đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn. Mỗi một mô hình giáo dục chỉ có thể phù hợp và là động lực thúc đẩy xã hội phát triển mạnh trong từng giai đoạn. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình giáo dục nào để xây dựng và phát triển ngành là việc sống còn của ngành giáo dục-đào tạo.

4. CÁCH THỂ HIỆN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hiện nay, danh mục các tài liệu tham khảo được thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Để có một hình thức thống nhất trong toàn Trường, các bài báo khoa học đăng trên Tờ Thông tin Khoa học- Đại học An Giang sử dụng cách thể hiện danh mục các tài liệu tham khảo như sau: 
Các tài liệu tham khảo không mang số thứ tự mà phải được xếp theo thứ tự ABC của họ, tên tác giả, không phân biết tên tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu họ trùng nhau thì căn cứ vào tên lót để xếp thứ tự, nếu cả họ và tên lót trùng nhau thì căn cứ vào tên gọi để xếp thứ tự). Bắt đầu hàng thứ hai của mỗi tài liệu phải lùi vào 1 tab (0,5-1 cm) . Tài liệu này cách tài liệu kia một dòng đôi (spacing, before and after: 6pt).
Từng loại tài liệu tham khảo phải có cách thể hiện như sau:
4.1  Liệt kê một cuốn sách:
Ghi theo thứ tự sau đây cho mỗi tài liệu:
Họ Tên tác giả.  Năm xb. Tựa quyển sách. Nơi xb: Nhà xb.
* Ghi chú: Cần ghi dấu phẩy (,) sau Họ của tên nước ngoài.  
Thí dụ:
Phùng Ngọc Đĩnh. 1999. Tài nguyên biển Đông Việt Nam. Hà Nội: NXB Giáo dục.
Smith, M and Smith, G. 1990.  A study skills handbook. 2nd ed, Oxford: Oxford University Press.
Trần Khắc Thi và Trần Ngọc Hùng. 2002. Kỹ thuật trồng rau sạch. Hà Nội: NXB Nông nghiệp.
4.2  Liệt kê một chương trong một quyển sách có chủ biên:
Ghi như sau:
Họ Tên của tác giả chương được tham khảo.  Năm xb. “Tựa của chương”, trong/in (nếu là tiếng Anh) ... (ghi các chi tiết quyển sách như ở 3.1).
* Ghi chú: Cần ghi dấu phẩy (,) sau Họ của tên nước ngoài.  
Thí dụ:
Wood, D. 1991. “Aspects of teaching and learning” in Light, P, Sheldon, S and Woodhead, M (eds), Learning to think. London: Routledge.
Trần Quang Khánh. 2001. “Xuất khẩu nông thuỷ sản Việt Nam” trong Phạm Đỗ Chí (Chủ biên) và Trần Như Bình. Theo vết rồng bay. TP Hồ Chí Minh: NXB Saigon Kinh tế.
4.3  Liệt kê một bài báo cáo trong một tạp chí khoa học:
Ghi như sau:
Họ Tên (các) tác giả. Năm xb. “Tựa bài báo cáo”. Tên tạp chí Bộ (Số): trang...-trang...
* Ghi chú: Cần ghi dấu phẩy (,) sau Họ của tên nước ngoài.    
Thí dụ:
Ball, P. 1995. “Spheres of influence”. New Scientist 148 (2006): 42-45.
Phạm Văn Nho. 2002. “Ảnh hưởng mật độ gieo cấy trên năng suất lúa Nàng Thơm Chợ Đào trồng trên đất nhiễm mặn của Long An”. TC Khoa học kỹ thuật nông nghiệp 23 (156): 25-27.
4.4  Liệt kê một tài liệu đọc trên Internet:
Có nhiều qui cách, nhưng Đại học An Giang thống nhất dùng cách sau đây cho đơn giản để người đọc có thể truy tìm tài liệu dễ dàng:
Ghi như sau:
Họ Tên tác giả (nếu có), Ngày tháng năm, (nếu người ta không ghi, chúng ta ghi ‘không ngày tháng’), Tựa đề của tài liệu viết liền theo chữ [on-line/trực tuyến]. Nhà xuất bản (viết nghiêng), có thể là tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm quản lý trang web. Đọc từ http://www... ngày....
* Ghi chú: Cần ghi dấu phẩy (,) sau Họ của tên nước ngoài.
Thí dụ:
Cross, P và Towle, K. 11.6.1996. A Guide to Citing Internet Sources [on-line]. Bournemouth University. Available from: http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsystint.htm  [Accessed 31.7.98]
Shields, G và Walton, G (không ngày tháng) Cite them Right! How to Organise Bibliographical References [on-line]. University of Northumbria at Newcastle. Available from: http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/index.htm  [Accessed 31.7.98]
Võ-Tòng Xuân. 13.05.2003. Giáo dục Việt Nam trước hội nhập toàn cầu: Cần thay đổi cơ bản và toàn diện [trực tuyến]. Báo Lao động 133. Đọc từ : http://www.laodong.com.vn/ pls/bld/display$.htnoidung(37,66196) (đọc ngày 13.05.2003).
4.5.  Ấn phẩm chính thức của nhà nước
4.5.1  Bài điều trần trước Quốc hội:
Thí dụ:
Quốc Hội Việt Nam, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật. 2004. Báo cáo về tình trạng môi trường. Kỳ họp thứ 5, Khoá 10.
4.5.2 Công báo, Tài liệu bướm:
Thí dụ:
Văn phòng chính phủ. 2000. Quyết định số 80 TTg/2000 ngày 19.06.2000. Hà Nội.
4.6.  Luận văn tốt nghiệp
Ghi các chi tiết sau đây:  Họ Tên tác giả.  Năm tốt nghiệp. Tựa đề tài. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư/Cử nhân (ngành). Khoa..... Trường Đại học....

* Ghi chú: Cần ghi dấu phẩy (,) sau Họ của tên nước ngoài.   

Thí dụ:
Trương Thị Thùy Trang. 2003. Phân tích lợi nhuận tại XN Liên hợp Dược Hậu Giang. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.
Võ Thanh Dũng. 2001. Thực trạng hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh. Tiểu luận tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế nông nghiệp-Phát triển nông thôn. Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

 

 

 

 

 

 


 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.