V/v Ban hành Qui định hình thức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học An Giang.

        UBND TỈNH AN GIANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          ________________                                           _________________________

            Số: 133.QĐ/ĐHAG                            Long Xuyên, ngày 09 tháng 03 năm 2005


                     QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

                     V/v Ban hành Qui định hình thức trình bày báo cáo kết quả 
                          nghiên cứu khoa học của Trường Đại học An Giang


                                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


-  Căn cứ Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học An Giang;
- Căn cứ Qui chế Tạm thời về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học An Giang ban hành theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/03/2000 của Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang;
- Căn cứ Quyết định số 268/QĐ.ĐHAG ngày 30/11/2000 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Qui định tạm thời về công tác NCKH của Trường Đại học An Giang;
- Nhằm góp phần đưa hoạt động NCKH của Trường đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng nghiên cứu và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường,   

                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui định hình thức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học An Giang”.
Điều 2: Qui định này áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp cơ sở của giáo viên và sinh viên Trường.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với Qui định này đều được bãi bỏ.
Điều 4: Trưởng các đơn vị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để nắm và phổ biến)                                                           (Đã ký)
- Lưu: HCTH, P.QLKH-HTQT                                                               VÕ - TÒNG XUÂN

 

VÕ - TÒNG XUÂN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.