V/v Khảo hạch trình độ Ngoại ngữ và Tin học cho sinh viên Đại học khoá I

              UBND TỈNH AN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
               __________________                                  ____________________

               Số: 174/TB- ĐHAG                           Long Xuyên, ngày 17 tháng 3 năm 2005

                                                 THÔNG BÁO 
                       (V/V  KHẢO HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC
                                               CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA I)


         - Căn cứ Quy định số 102/QĐ- ĐHAG, ngày 18/02/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc “Thực hiện Chứng chỉ Tin học và Chứng chỉ Ngoại ngữ đối với sinh viên Đại học”;
         - Căn cứ Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang “ V/v Khảo hạch trình độ Ngoại ngữ và Tin học”, ngày 24/02/2005;
         - Căn cứ kết quả Khảo hạch 2 môn Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên Đại học khóa 1, ngày 26/02/2005 của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học;
         - Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trong buổi họp báo sáng ngày 14/3/2005 (mục 1, văn bản số 164/TB- ĐHAG, ngày 14/3/2005).
 
                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THÔNG BÁO

             Nhằm giải quyết khó khăn cho một số sinh viên Đại học khóa 1 đến nay chưa đảm bảo điều kiện về Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học để nhận Bằng tốt nghiệp theo quy định của trường, nhà trường sẽ tổ chức tiếp 2 đợt Khảo hạch Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học. Cụ thể như sau:
        1- Đợt 1: Tổ chức vào ngày Chủ nhật, 27/3/2005 (sáng Tin học, chiều Ngoại ngữ).
Sinh viên đăng ký ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học từ nay đến ngày 25/3/2005.
        2- Đợt 2: Tổ chức vào ngày Chủ nhật, 24/4/2005 (sáng Ngoại ngữ, chiều Tin học).
Sinh viên đăng ký ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học đến ngày 22/4/2005.
Ngoài các đợt Khảo hạch theo quy định trên, nếu sinh viên không tham dự Khảo hạch hoặc Khảo hạch không đạt yêu cầu sẽ phải dự thi theo các khóa thi Chứng chỉ (không miễn phí), nhà trường không bố trí các đợt Khảo hạch tiếp theo.
         Riêng đối với môn Tiếng Pháp và Tiếng Trung, nếu hiện tại sinh viên đã có Chứng chỉ do các Trung tâm ngoài trường cấp sẽ được nhận Bằng tôt nghiệp. Trường hợp chưa có Chứng chỉ, trường không tổ chức Khảo hạch mà sinh viên phải thi theo các khóa thi Chứng chỉ của trường  (lưu ý: ngày 24/4/2005 Trung tâm Ngoại ngữ có tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Tiếng Anh, Pháp và Tiếng Trung).

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                         (Đã ký)
- Trưởng các đơn vị TTBGH;
- Thông báo cho sinh viên
           (để thực hiện);                                                              VÕ –TÒNG XUÂN
- Lưu.

VÕ - TÒNG XUÂN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.