In bài này 

Đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

1). Giao P.TCCT chuẩn bị nội dung buổi họp bàn giao sáp nhập trường Trung học Nông nghiệp vào Khoa Nông nghiệp trường Đại học An Giang ngày 25.5.2005.
2). Các đơn vị có sự thay đổi hoặc bổ sung một số nhiệm vụ, chức năng tiến hành bàn giao ngay và triển khai thực hiện Qui định tạm thời về chức năng nhiệm vụ các đơn vị, dưới sự giám sát  của P.TCCT.
3). Thực hiện tinh thần công văn số 66/CV–UB của UBND tỉnh An Giang về việc xây dựng kế hoạch “Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học An Giang” và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban chấp hành Trung Ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ban Giám hiệu sẽ tổ chức buổi họp (ngày, giờ cụ thể sẽ thông báo sau) xác định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ  từng đơn vị để xây dựng thành chương trình chung trong toàn trường. Đề nghị các khoa khẩn trương xây dựng kế hoạch báo cáo trong phiên họp. (Nhắc lại tinh thần Thông báo số 37 ngày 17.1.2005).
4). Tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa Văn hóa Nghệ thuật sau khi có Quyết định thành lập khoa của UBND tỉnh An Giang cụ thể về tổ chức, hoạt động và nhân sự.
5). Phòng Đào tạo hoàn tất thủ tục xin mở các ngành đào tạo hệ không chính qui theo yêu cầu các khoa, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6). Phòng Khảo thí & KĐCL xác định thời gian in kết quả học tập sinh viên khoá 2, thống kê số lượng sinh viên hoàn thành chương trình học và được tham dự kỳ thi tốt nghiệp. 
7). Trong tuần, P.KHTV khẩn trương tổ chức buổi họp bổ sung một số nội dung trong Qui chế chi tiêu nội bộ dựa trên ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng thời khẩn trương báo cáo tài chính dự án PHE.  
8).  Các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2005. Tiếp tục thực hiện những công việc chưa hoàn thành trong những thông báo trước.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.