Đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau :

1).  Các đơn vị phối hợp thực hiện công tác sơ kết một năm hoạt động   giai đoạn II - dự án PHE và bàn công tác triển khai dự án cho thời gian tới tại trường Đại học An Giang. . 
2). Giao P.TCCT xây dựng chương trình và nội dung làm việc trong buổi họp bàn giao sáp nhập trường Trung học Nông nghiệp vào Khoa Nông nghiệp trường Đại học An Giang ngày 31.5.2005. Phối hợp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao nhiệm vụ, công việc, theo Qui định tạm thời chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý cơ sở trường Đại học An Giang theo Quyết định số 285/QĐ.ĐHAG ngày 10.5.2005 của Hiệu trưởng trường Đại học An Giang.
3). Các khoa khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác hè, qua đó tổng hợp thành kế hoạch hoạt động chung trong toàn trường.
4). Phòng Đào tạo khẩn trương hoàn thành thủ tục xin mở các ngành đào tạo hệ không chính qui, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Nhắc lại thông báo ngày 16.5.2005)
5). Phòng KHTV tập hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về Qui chế chi tiêu nội bộ và sửa đổi hoàn chỉnh. Tham mưu Giám hiệu mua công trái Giáo dục, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
6). Nhắc nhở các đơn vị sử dụng điện thoại cơ quan hợp lý, tiết kiệm tránh sử dụng cho công việc riêng.  
   

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.