Từ năm học 2004 – 2005, Trường Đại học An Giang tổ chức Ngày hội Việc làm để giải quyết việc làm sinh viên tốt nghiệp ra trường. Năm nay, Trường có hơn 1.400 sinh viên tốt nghiệp với các ngành:

         UBND TỈNH AN GIANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ___________________                                        ______________________
  
             Số:  498 TB/ĐHAG             Long Xuyên, ngày 16 tháng 07 năm 2005 
     V/v tổ chức “Ngày hội Việc làm” 
      và Lễ Tốt nghiệp năm 2005


                       Kính gởi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa.
                                        - Trưởng các đơn vị trực thuộc BGH. 

         Từ năm học 2004 – 2005, Trường Đại học An Giang tổ chức Ngày hội Việc làm để giải quyết việc làm sinh viên tốt nghiệp ra trường. Năm nay, Trường có hơn 1.400 sinh viên tốt nghiệp với các ngành: Phát triển nông thôn, Công nghệ thực phẩm, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Tin học, Sư phạm Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục chính trị, Sinh. Đội ngũ sinh viên trên được đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thị trường lao động nước ta hiện nay.
        Nhằm giúp đỡ sinh viên tốt nghiệp ra trường tiếp cận được với thị trường lao động và các nhà sử dụng lao động. Trường Đại học An Giang sẽ tổ chức Ngày hội Việc làm sinh viên ĐHAG lần thứ nhất vào lúc 7h30’ ngày Thứ bảy, 30 tháng 07 năm 2005 tại Hội trường A. Ban tổ chức Ngày hội Việc làm sẽ mời các nhà tuyển dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan), các tổ chức tư vấn việc làm, các đơn vị và cá nhân quan tâm đến chương trình và sản phẩm đào tạo của trường tới tham dự. 
         Sau đó, Trường sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2005 cho sinh viên đã hội đủ  điều kiện tốt nghiệp vào lúc 7h00 ngày Chủ Nhật, 31/07/2005 tại Sân tiền đình Khu A. 
         Đây là một ngày hệ trọng trong cuộc đời học vấn của mỗi sinh viên. Đề nghị các đơn vị trên triển khai thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa (để thông báo sinh viên).                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu HCTH, CTSV.                                                                                  

                                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                                           

                                                                                                              ĐOÀN HỮU LỰC
                                                                


 

ĐOÀN HỮU LỰC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.