Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

    1). - P.TCCT phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch xét tuyển công chức. Đội ngũ CB.GV.CNV trường đông về số lượng nhưng không đồng bộ cần nghiên cứu thực hiện phương án vừa tuyển mới vừa sàn lọc nhân sự. Tuyển nhân sự khoa Văn hoá Nghệ thuật.
         - Giao P.TCCT làm đơn vị chủ trì theo dõi, hỗ trợ việc thực hiện bàn giao chức năng, nhiệm vụ, con người giữa các phòng ban chức năng, các khoa theo qui định chức năng nhiệm vụ mới ban hành. Khẩn trương tiến hành xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của cơ sở 2 – Châu Phú (nhắc lại thông báo số 392/2005/TB-ĐHAG tại buổi họp đầu tuần ngày 06.6.2005).
       - P.TCCT phối hợp P.HCTH nghiên cứu và đề suất ý kiến về việc thực hiện phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng trưởng đơn vị. 
    2). Giao P.TCCT, P.ĐT phối hợp Khoa Văn hóa Nghệ thuật nghiên cứu xây dựng đề án hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí cho các hoạt động của khoa và qui chế tổ chức hoạt động. P.KHTV và P.QTTB nghiên cứu hỗ trợ cơ sở vật chất, tài chính để khoa hoạt động.      
    3). Các đơn vị chưa thực hiện báo cáo tổng kết năm học đề nghị khẩn trương hoàn thành và nộp về P.HCTH trước ngày 5/8/2005 để phòng kịp tổng kết và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động và lịch học tập trong năm học mới 2005 – 2006.     
    4). - P.HCTH hoàn thành báo cáo tổng kết năm học 2004 – 2005 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học mới trên tinh thần báo cáo gởi về từ các đơn vị.
- Tập hợp danh hiệu thi đua của CB.GV.CNV từ hội đồng thi đua cơ sở, chuẩn bị buổi họp xét danh hiệu thi đua của hội đồng thi đua cấp trường.  

    5). P.QTTB lập kế hoạch sửa chữa và phương án xây cất thêm phòng học mới. 
    6). P.CTSV chỉnh lý và cập nhật những thông tin cần thiết vào sổ tay sinh viên, kịp phát hành đến sinh viên vào đầu năm học mới.
    7). - Trong tuần, P.ĐT và chủ nhiệm các khoa có buổi họp trao đổi công tác chuyên môn và lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn đầu năm tại các khoa và bộ môn. Chọn phương án thích hợp, thống nhất trong việc giảng dạy và kiểm tra môn ngoại ngữ, cũng như xét tốt nghiệp ra trường cho sinh viên ngay từ đầu mỗi năm học.    
       - P.ĐT phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch đào tạo và  thông báo tuyển sinh hệ không chính quy của trường.
       - Việc xét thôi học, ngưng học của sinh viên trong năm học 2004-2005 và những năm học trước chưa thực hiện nghiêm túc, đề nghị P.ĐT nghiên cứu và đề xuất cách thực hiện hiệu quả hơn trong năm học mới và những năm tiếp theo. 
       - P.ĐT phối hợp với P.CTSV lập danh sách và không cấp bằng tốt nghiệp cho những sinh viên không thực hiện đúng hợp đồng tình nguyện về làm việc tại các hợp tác xã trong tỉnh An Giang, sinh viên còn nợ tiền vay ngân hàng. Sẽ cấp bằng nếu sinh viên thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ.      
    8). P.QLKH - HTQT tập hợp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và kinh phí tạm ứng làm đề tài của các chủ nhiệm đề tài.
    9). Giám hiệu đề nghị trưởng đơn vị thường xuyên nhắc nhở nhân viên sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vật tư văn phòng, điện thoại.
   10). Tiến hành tổ chức hội nghị tại các Chi bộ, lấy ý kiến đóng góp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2005 – 2008 (Dự kiến thời gian tổ chức đại hội ngày 20.8.2005).

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.