At Tet, people buy chickens in the market
Người đi chợ tết mua gà thật
I bought a clay rooster when I was a child
Tôi mua gà đất tuổi thơ tôi

Although that earthen rooster lies in the earth

 Gà đất bây chừ nằm trong đất

His crowing still echoes brightly in the sky

 Tiếng gáy còn tươi rộn giữa trời

Suddenly a rainbow sweeps before me

 Bất chợt cầu vồng sà trước mặt
Many beautiful flowers speak dreamy words

 Trăm loài hoa đẹp nói lời mơ
In the flowers a small angel keeps appearing

 Thấp thoáng trong hoa thiên thần nhỏ

Her dark eyes waiting, full of anticipation

 Em gái mắt đen phấp phỏng chờ

Sometimes I think the soul is the color of Phai Street

 Đôi lúc tâm hồn màu phố Phái

Its silent mossy tiles, its silent walls

 Tĩnh lặng ngói rêu, tĩnh lặng tường
The morning weather, like being seventeen

 Sớm nay thời tiết như mười bảy
The leaves waking up, releasing their strange scent.

 Tở mở lá cành ngơ ngác hương.

By Lâm thị Mỹ Dạ -Translated by M. Collins and Đ. T. B. Thúy (Collected by ESC)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.