Bác Tôn Đức Thắng là hình mẫu về lối sống, lẽ sống, nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nói chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam nói riêng noi theo. Bác Tôn đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng đối với GCCN, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người con ưu tú của quê hương An Giang, Thư viện Trường Đại học An Giang xây dựng chuyên “Bác Tôn Đức Thắng - công nhân ưu tú, người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước vĩ đại”, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

 

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo - Tầng 4 TV)

1.    Tôn Đức Thắng và Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội / Ngô Quang Láng

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn khi thành lập cơ sở Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội trong giới trí thức yêu nước. Dưới sự lãnh đạo của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội thì phong trào công nhân ở Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ.

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề “Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ cách mạng trung kiên mẫu mực, tháng 7/2008, tr. 82 – 84

2.    Đồng chí Tôn Đức Thắng với mặt trận dân tộc thống nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954 / Đào Phiếu

Tóm tắt: Bài viết trình bày những cống hiến nổi bật, tiêu biểu nhất và lớn nhất của đồng chí Tôn Đức Thắng: là người đã từng lăn lộn trong phong trào công nhân, phong trào yêu nước vào những thời điểm khó khăn nhất; là người lãnh đạo chủ yếu của Liên Việt; người lãnh đạo trực tiếp Mặt trận dân tộc thống nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề “Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ cách mạng trung kiên mẫu mực, tháng 7/2008, tr. 85 – 91

3.    Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời / Th. Lý Việt Quang

Tóm tắt: Tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng thể hiện ở những điểm sau: con người yêu nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Bác Tôn tích cực tuyên truyền giác ngộ và cùng các đồng chí của mình tham gia chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng mascxit chân chính ở Việt Nam; một người khiêm tốn và giản dị, tình nghĩa và sáng trong.

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề “Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ cách mạng trung kiên mẫu mực, tháng 7/2008, tr. 105 – 108

4.    Bác Tôn với quê hương An Giang / Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là niềm tự hào của Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Học tập gương sáng của Bác Tôn trước hết công nhân lao động An Giang học tập lòng yêu nước, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xây dựng An Giang không ngừng phát triển đi lên cùng đất nước.

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề “Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ cách mạng trung kiên mẫu mực, tháng 7/2008, tr. 114 – 118

5.    Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang / Lê Phú Hội

Tóm tắt: Tôn Đức Thắng sớm có lòng yêu nước, thương dân, tinh thần đấu tranh cách mạng không chịu áp bức, bóc lột, bất công. Người là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng cho phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. Bác Tôn là người tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước.

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề “Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ cách mạng trung kiên mẫu mực, tháng 7/2008, tr. 26 – 39

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1.  Bác Tôn, nhà lãnh đạo lỗi lạc, người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ / Nguyễn Minh Triết

Tóm tắt: Tác giả cho thấy Bác Tôn là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Bác Tôn Đức Thắng mãi mãi để lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong, không phải được thể hiện qua các áng thơ văn và trong những trước tác về lý luận mà bằng sự

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2008, Số 790, tr. 8-13.

2.  An Giang vận dụng bài học sáng tạo của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp đổi mới / Nguyễn Hoàng Việt

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những định hướng từ việc vận dụng bài học sáng tạo của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đã góp phần tạo nên những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của quê hương An Giang như: chủ động chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; tiềm năng thế mạnh của nông nghiệp được khai thác hiệu quả; nền kinh tế phát triển với nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước phấn đấu giữ vững vai trò chủ đạo; kinh tế phát triển làm tiền đề phát triển văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2008, Số 790, tr. 14-14.

3.  Bác Hồ và Bác Tôn: Tình bạn cao cả vĩ đại / Tô An

Tóm tắt: Tôn Đức Thắng - Người chiến sĩ xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới; Người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Thủ đô, 2017, số 91,

4.  Vài nét về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua tài liệu lưu trữ

Tóm tắt: Bài viết trình bày đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn, cùng với một số tư liệu lưu trữ liên quan đến cuộc đời hoạt động của chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, tác giả đã đề cập về những dấu ấn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong lịch sử cách mạng và lịch sử của công nhân Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2008, Số 8, tr. 2-4.

5.  Những cống hiến của chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới

Tóm tắt: Người thành lập Công hội bí mật – tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam; góp phần quan trọng vào quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chiến sĩ kiên cường; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và chủ tịch hồ chí minh; một chiến sĩ quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Đối ngoại, 2008, Số 8, tr. 17-20.

6.  Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng / Nguyễn Thanh Hoàng

Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương về phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân mãi mãi sáng ngời dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường đổi mới.

Nguồn trích: Tạp chí  Tổ chức Nhà nước, 2011, Số 8, tr. 37-38

Cẩm Thiêu (tổng hợp)